15 de març de 2017

Contiuem treballant...El primer dia de projecte en Salvador ens va explicar que tot és allà per un motiu, els xipressos donen la benvinguda, el bambú subjecta el terra... i volem aprofitar que ara tot floreix per explicar una mica per sobre el significat de les flors que ja comencen a omplir de colors el jardí:

Els lliris són flors que representen l'avenç cap al futur. Símbol d'unió, associacions i relacions duradores. Els narcisos són indicadors de renaixement, ous començaments i vida eterna. Els tulipes són símbol d'oportunitat, progrés i aspiració. I per últim els pensaments són les flors del record i també són símbol d'unió.

De les plantes que hem estat plantant aquesta setmana, cal destacar la fotínia, el seu nom prové del grec i significa “lluent”, ja que, té un fullatge brillant.
A més, hem plantat chaenomeles, el nom d’aquesta planta significa que la fruita s’obra o es divideix, ja que, tard o d’hora totes les fruites es parteixen quan maduren. Podríem relacionar el significat d’aquesta planta amb l’acceptació dels diferents moments i processos de la vida de les persones, acceptar cada etapa de la nostra vida.
També, hem plantat pensaments, es diu que cada color del pensament té un significat diferent. El color blanc representa l’absència de malícia, la sinceritat. El color violeta representa la modèstia. També el pensament simbolitza “record”, és per això que en molts països se’n diu “no me olvides”.
Una planta molt antiga amb molts de significats que se li han anat donant al llarg dels anys, és la lavanda que ja està decorant el nostre jardí. Antigament, regalar una planta de lavanda significava “el teu record és la meva única felicitat”.
Per acabar, parlarem del lliri que també s’ha estat plantant aquesta setmana, aquesta planta en la cultura medieval i renaixentista el lliri simbolitzava innocència, puresa i alegria, també, com hem dit anteriorment simbolitza l’avenç cap al futur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le premier jour du projet de Salvador, on nous a expliqué que tout était là pour un motif, les xipressos acceuille, le bambou tient la terre... et nous voulons profiter que tout fleurisse pour expliquer un peu un peu le sens des fleurs qui commencent à remplir les couleurs de jardin.

Les iris son les fleurs qui représente l'avenir. Symbole d'union, association et relation durable. Les narcisses son signe de renaissance, nous commençons une vie éternelle. Les tulipes son symbole d'opportunité et de progrés. Pour finir, les pensées son les fleurs sont aussi un symbole d'union.
Cette semaine nous avons planté des plantes, tel que la phortinia. Son nom provient du grec et signifie "brillant", elle a un feuillage brillant.

De plus nous avons planté des chaenomeles, son nom signifie que le fruit s'ouvre et se divise, tôt ou tard, tous les fruits se répartissent quand ils murissent. La signification de cette plante est d'accepter les différents moments et processus de la vie des personnes, accepter chaque étape de notre vie.

Nous avons aussi planté des pensées. Il est dit que chaque couleur de la pensée a une couleur différentes des autres. La couleur blanche représente l'abscence de malice, la sincérité. La couleur violette reprensente la modestie. Aussi, la pensées symbolise "le souvenir", c'est pour cela que dans beaucoup de pays on dit "ne m'oublies pas".

Une plante très ancienne avec beaucoup de sens qui existe depuis longemps, est la lavande qui décore le jardin. Autrefois, offrir de la lavande signifie "ton souvenir est mon bonheur".

Pour finir, nous parlerons du "lliri" symbolisant l'innocence, pureté et joie, aussi, comme nous l'avons dit avant, symbolise l'avenir